Gardenia Original Classic 400g dengan harga hanya RM1

#Gardenia #Original #Classic #400g #dengan #harga #hanya #RM1

WOW! WOW Rabu telah kembali.
Ini bermakna anda dapat menikmati barang kegemaran anda dengan harga yang sangat baik, hanya di gerai Shell SELECT. Mampir untuk mendapatkan Mighty White Long Sandwich 550g dan Gardenia Original Classic 400g dengan harga masing-masing hanya RM1.50 & RM1.

Tebus barang ini dari serendah 100 mata BonusLink sebagai ahli BonusLink.

* Tertakluk pada terma & syarat.

TERMA DAN SYARAT – Promosi “WOW WEDNESDAY”
1. “Promosi WOW WEDNESDAY” (“Promosi”) dianjurkan bersama oleh Shell Malaysia
Trading Sdn Bhd (No. Syarikat 196501000279 (6087-M), secara kolektif dikenal sebagai “Shell”.
2. Promosi ini terbuka untuk semua pelanggan Shell di Semenanjung Malaysia (“Pelanggan”) dan akan
bermula pada setiap hari Rabu dari 24 Februari 2021 (12:01 AM) hingga 26 Mei 2021 (11:59 PM),
kedua-dua tarikh termasuk (“Tempoh Promosi”) yang dapat diperpanjang oleh Shell tanpa pemberitahuan sebelumnya.
Promosi ini berlaku di semua stesen runcit Shell di seluruh Malaysia seperti yang tercantum di
www.shell.com.my/stationlocator (“Shell Stations”).
3. Promosi Gardenia (Semenanjung Malaysia): Promosi Gardenia di Semenanjung Malaysia
termasuk pembelian satu (1) Gardenia Original Classic 400g dengan harga Ringgit Malaysia Satu (RM1.00)
hanya. Promosi tidak sah dengan kombinasi item Gardenia yang lain dan hanya boleh didapati
sementara stok masih ada.
4. Promosi Mighty White Long Sandwich Loaf 550g (Semenanjung Malaysia): The Mighty White Long
Promosi Sandwich Loaf 550g di Semenanjung Malaysia merangkumi pembelian satu (1) Mighty White
Long Sandwich Loaf 550g dengan harga Ringgit Malaysia Satu dan Lima Puluh Sen (RM1.50) sahaja. Promosi adalah
tidak sah dengan kombinasi item Mighty White yang lain dan ia hanya tersedia semasa stok
terakhir.
5. Selanjutnya untuk Klausa 3 dan 4 di atas, semua ahli Bonuslink dapat menebus Gardenia
Promosi untuk Seratus (100) Bonuslink atau Mighty White Long Sandwich Loaf 550g
Promosi untuk Seratus Lima Puluh (150) mata Pautan Bonus.
6. Untuk layak untuk Promosi Gardenia atau Promosi Mighty White Long Sandwich Loaf 550g,
pelanggan dikehendaki membuat pembelian minimum Shell Shell sebanyak RM30 (Shell FuelSave 95,
Shell V-Power 97 atau Shell V-Power Racing) dan tunjukkan bukti pembelian ketika membeli
item di bawah Promosi Gardenia atau Mighty White Long Sandwich Loaf 550g.
Pelanggan hanya dibenarkan membeli satu (1), Promosi Gardenia atau Mighty White
Promosi Long Sandwich Loaf 550g pada satu-satu masa.
7. Shell berhak untuk mengubah, menghapus, mengganti atau menambah mana-mana Terma dan Syarat ini
budi bicara mutlak pada bila-bila masa tanpa notis atau tanggungjawab terlebih dahulu.
8. Terma dan Syarat ini, seperti yang dapat dipinda dari semasa ke semasa menurut Klausa 7 di atas,
akan mengatasi peruntukan atau perwakilan yang terkandung dalam bahan promosi lain atau
pengiklanan Promosi ini.
9. Semua keputusan yang dibuat oleh Shell berkenaan dengan Promosi ini atau sekiranya ada perselisihan adalah muktamad dan
mengikat.

10. Shell berhak membatalkan, menghentikan atau menangguhkan Promosi ini dengan atau tanpa pemberitahuan sebelumnya.
Untuk mengelakkan keraguan, pembatalan, penamatan atau penangguhan oleh Shell Promosi ini akan
tidak memberikan hak kepada Pelanggan Shell untuk tuntutan atau kompensasi terhadap Shell atas semua dan semua kerugian atau
kerosakan yang dialami atau ditanggung oleh Pelanggan Shell sebagai akibat langsung atau tidak langsung dari tindakan tersebut
pembatalan, penamatan atau penggantungan.
11. Dalam keadaan apa pun Shell dan Afiliasinya tidak akan bertanggungjawab atas kerugian atau kerosakan termasuk tanpa batasan,
kehilangan pendapatan, keuntungan atau muhibah, langsung atau tidak langsung, sampingan, akibat, teladan, hukuman
atau ganti rugi khas mana-mana pihak termasuk pihak ketiga walau bagaimanapun timbul sama ada dalam kontrak, siksaan,
kecuaian atau sebaliknya, sehubungan dengan Promosi ini, walaupun Shell telah diberitahu mengenai
kemungkinan kerosakan tersebut dikecualikan.
12. Ketidakbenaran, ketidaksesuaian atau tidak dapat dilaksanakan sebarang syarat di bawah ini tidak akan mempengaruhi atau merosakkan
berlanjutan dari baki Terma dan Syarat Promosi ini.
13. Untuk Terma dan Syarat ini, “Gabungan” bermaksud syarikat yang melalui, secara langsung atau tidak langsung
satu atau lebih perantara, kawalan, dikendalikan oleh, atau berada di bawah kawalan bersama dengan Shell.
Berkaitan dengan ini, “kawalan” bermaksud pemilikan langsung atau tidak langsung agregat lima puluh peratus (50%)
atau lebih banyak modal mengundi.
14. Dengan menyertai Promosi ini, Pelanggan dianggap telah membaca, memahami dan menyetujui
terikat dengan semua Terma dan Syarat.
15. Terma dan Syarat ini, sebagaimana halnya dapat dipinda dari semasa ke semasa, akan berlaku di atas mana-mana
peruntukan atau perwakilan yang terdapat dalam sebarang bahan promosi lain yang mengiklankan Promosi ini.
16. Untuk sebarang pertanyaan, sila kunjungi laman web kami di www.shell.com.my, hubungi Shell Hotline di 1-300-88-
1808, atau e-mel ke [email protected]
17. Sekiranya terdapat ketidakkonsistenan, konflik, kekaburan, atau ketidaksesuaian
antara versi Bahasa Inggeris dan Bahasa Malaysia dari Terma dan Syarat ini, versi Bahasa Inggeris
Terma dan Syarat ini akan berlaku.